Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

УДК 330.322(477.62)

К. держ. упр. Шапошнікова О. М., Казакова О. А.

Донецький державний університет управління

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

 

Розглядаються напрямки покращення інвестиційного клімату регіону. Аналізуються механізми активізації інвестиційних процесів. Надаються напрями реалізації Кон­цепції інвестиційного розвитку Донецької області.

Ключові слова: концепція, інвестиції, Донецький регіон.

Рассматриваются направления улучшения инвестиционного климата региона. Ана­ли­зируются механизмы активизации инвестиционных процессов. Предоставляются направления реализации Концепции инвестиционного развития Донецкой области.

Ключевые слова: концепция, инвестиции, Донецкий регион.

The article deals with the directions for improving the investment climate in the region. The mechanisms of the investment processes actuation are analyzed. The article provides directions for the realization of the Concept of investment development of Donetsk region.

Keywords: concept, investment, Donetsk region.

 

Дослідження проблем інвестування економіки завжди було в центрі ува­ги економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони є найважливішим засобом забезпечення умов виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зрушень у на­род­ному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якіс­них показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях.

Нарощування об’єму інвестицій є необхідною умовою структурної пере­­будови і економічного зростання країни і регіону. Наявність достатнього обсягу ін­вес­тицій у життєво важливі сфери є запорукою ефективного розвит­ку і підви­щення інвестиційної привабливості на різних територіальних рівнях. Оскільки базовою складовою держави є регіони, тому саме стимулюванню нарощування їх інвестиційної привабливості необхідно приділяти особливу увагу.

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать оновлення виробництва, модернізація і нарощування основних фондів підприємств на­ціонального господарства, успіх структурної перебудови економіки, вирі­шен­ня соціальних та екологічних проблем, а також надходження іноземних інвестицій в економіку міст і регіонів є чинником зростання ВВП, важливим джерелом створення робочих місць, що, зрештою, має сприяти зростанню добробуту і доходів населення.

Але незважаючи на те, що Донецька область стабільно посідає провідні позиції серед регіонів України за показниками інвестиційної діяльності, обсяги інвестиційних надходжень не відповідають інвестиційній ємності області.

Вагомий внесок у вивчення проблем оптимізації інвестиційних процесів, наукового дослідження методів залучення інвестицій та формування шляхів підвищення ефективності їх використання як у галузевому, так і в регіональ­но­му аспектах, здійснили такі вітчизняні науковці, як Е. Гребеникова [1], В. Москаленко та О. Шипунова [5], В. П. Безродний [6]. Статті Л. О. Пет­ко­вої [3] і І. Гафурова [4] присвячені вивченню регіональної специфіки інвес­ти­цій­ної діяльності й факторам, що визначають її стан.

Метою статті є дослідження стратегічних напрямків покращення інвес­ти­ційної привабливості Донецького регіону.

Інвестиційна привабливість – це якісна та кількісна характеристики внутріш­нього та зовнішнього середовищ об’єкта можливого інвестування [1].

Інвестиційна діяльність є однією з головних умов успішного розвитку економіки. Її активність змінюється в залежності від внутрішніх та зовнішніх умов. Реалізація довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку регіону вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел і оптимізації напрямків їх використання відповідно до пріоритетів економічного зростання [2].

Як відзначається в роботах Л. Петкової та І. Гафурової, інвестиційна активність визначається інвестиційною привабливістю регіону. При цьому, інвестиційна привабливість визначається як система або сполучення різних об’єктивних ознак, засобів і можливостей, що спричиняють у сукупності потен­ційний платоспроможний попит на інвестиції в Донецькому регіоні [3–4].

Значні інвестиції у конкретну галузь у регіоні найчастіше пов’язані з упро­вадженням довгострокового інвестиційного проекту [5].

Інвестиційна привабливість Донецької області характеризується можли­вістю перспектив розвитку таких пріоритетних галузей, як енергетика, маши­но­будування, хімічна та нафтопереробна, харчова та переробна промис­ло­вості [6].

Підтримка економічного розвитку регіону має супроводжуватися струк­турною перебудовою виробництва з обов’язковим дотриманням принципів сталості. Зокрема, важливими аспектами розвитку є: рішення соціально-еко­но­мічних та екологічних проблем, прискорення розвитку людського капіта­лу, впровадження інновацій, стимулювання організації високотехнологічних ви­роб­ництв тощо. Для виконання цих завдань необхідно орієнтувати регіо­наль­ну інвестиційну політику на вибіркове стимулювання інвестиційної діяль­­ності згідно з обраними пріоритетами, а також на створення приваб­ли­вого інвестиційного клімату з урахуванням основних регіональних переваг.

Концепцію інвестиційного розвитку Донецької області (далі Концепція) розроблено відповідно до цілей та завдань Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек­тивна держава», Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки, Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року та Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року [7]. Трансформація доходів у капітал і залучення інвестицій в економіку області розглянуто на рис. 1.

Напрямки реалізації концепції 

Рис 1. Трансформація доходів у капітал і залучення інвестицій в економіку області [8]

Концепція визначає основні засади здійснення регіональної інвести­цій­ної політики шляхом використання наступних механізмів активізації інвести­цій­них процесів та підвищення інвестиційної привабливості регіону:

1) Організаційні: оптимізація органів управління інвестиційними проце­са­ми у регіоні; методичне забезпечення державного регулювання інвестицій; організація і технологія розробки регіональних програм розвитку; формуван­ня інвестиційної та інноваційної інфраструктури; кадрове забезпечення регіо­наль­ного управління інвестиційним розвитком;

2) Правові: формування системи нормативно-правових актів регулю­ван­ня інвестиційного розвитку регіону; удосконалення законодавчої бази у сфері сти­мулювання інвестиційної діяльності;

3) Економічні: фінансово-кредитне регулювання; формування умов здій­снен­ня інвестицій у пріоритетних напрямах розвитку регіону; страхування та гарантування інвестицій;

4) Інформаційні: моніторинг інвестиційних процесів в регіоні; інформа­цій­не і консалтингове супроводження проектів; формування банку даних інвести­ційних ресурсів, пропозицій та проектів.

Для вирішення визначених завдань та досягнення поставленої мети Концепції необхідна реалізація дій за наступними напрямами (табл. 1) [7].

 

Таблиця 1.  Напрямки реалізації концепції

Напрямки

Характеристика

1

2

Формування сприят­ливого інвестиційного клімату та по­зи­тивного імі­джу ре­гіону ­    створення Агентства із залучення інвестицій для здійснення ком­п­лексної підтримки інвестиційних проектів та забезпечення взаємодії між інвесторами і органами влади;

­    оптимізація процедур одержання дозвільних документів, створен­ня «єдиного інвестиційного вікна»;

­    забезпечення ефективності та прозорості функціонування меха­ніз­мів державно-приватного партнерства;

­    розширення співпраці з міжнародними організаціями, у тому числі фінансовими, забезпечення інформаційної й організаційної підтрим­ки іноземним інвесторам;

­    розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

­    здійснення рекламно-інформаційної підтримки внутрішнього рин­ку, рекламування природно-ресурсного та економічного потенціалу те­ри­то­рій, розробка й поширення презентаційних матеріалів серед ін­вес­­ти­ційної спільноти;

­    активізація виставкової діяльності, проведення економічних, інвес­ти­ційних форумів, конференцій, семінарів

 

Закінчення табл. 1

1

2

Утворення необ­­хідних пе­редумов для струк­тур­но-іннова­цій­ної пе­ребу­до­ви еко­номіки об­ласті ­    розробка Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Донець­кої області;

­    створення бази інвестиційних пропозицій і надання підтримки про­ек­там, спрямованим на розвиток високотехнологічної конкуренто­спро­можної продукції, розвиток інфраструктурних і базових секторів еко­номіки регіону, об’єктів альтернативної енергетики;

­    включення до галузевих програм інвестиційних проектів, спрямо­ва­них на випуск високотехнологічної продукції, підвищення ефек­тив­­нос­ті використання енергоресурсів і мінеральної сировини;

­    проведення конкурсів на краще технологічне рішення виробничих і екологічних проблем;

­    розбудова інноваційної інфраструктури, організація підготовки фа­хівців з венчурного підприємництваЗабезпечення інвестиційного розвитку те­ри­­торій області­    впровадження програмно-цільового планування та збалансування роз­витку територій області відповідно до їхніх інвестиційних мож­ли­востей;

­    розвиток інформаційних баз інвестиційних пропозицій та об’єктів потенційного інвестування, створення «інвестиційної карти» області;

­    сприяння функціонування в регіоні передбачених законодавством спе­ціальних режимів інвестиційної діяльності;

­    стимулювання створення територій компактного розміщення бі­зне­­су – кластерів з розвиненою інфраструктурою;

­    розвиток логістичної та комунікаційної інфраструктури на тери­то­ріях, визначених пріоритетними для інвестування;

­    підвищення кваліфікації управлінських кадрів з питань залучення інвестицій та розробки інвестиційних проектів розвитку територійСпрямування ін­вес­тиційних по­то­­­ків на по­до­лан­ня існу­ю­чих со­ціаль­­них про­блем у ре­гіо­­ні­    надання пріоритетного статусу інвестиційним проектам, спрямо­ва­ним на розвиток інфраструктурних та екологічних виробництв, об’єк­там альтернативної енергетики;

­    впровадження методики оцінки ефективності інвестиційного роз­вит­ку з позицій реалізації стратегічних завдань розвитку регіону;

­    сприяння розробці та реалізації інфраструктурних і соціальних про­­ектів регіонального і локального масштабу (транспорт, ЖКГ то­що), за­безпечення їх фінансування з державного та місцевого бюдже­тів, по­шук донорів та приватних інвесторівМобілізація ре­­­сурсного за­без­печення ін­вес­ти­­ційних про­це­сів у ре­гіоні­    формування регіонального ринку інвестиційних ресурсів шляхом за­лучення заощаджень населення, коштів фінансових посередників, ре­сур­сів банківської системи та бюджетних коштів;

­    сприяння становленню та розвитку індустрії прямого інвестування і венчурного капіталу;

­    залучення коштів міжнародних фінансових організацій, іноземних кре­дитів;

­    створення системи гарантування і страхування інвестиційних вкла­день в пріоритетні напрями інвестиційного розвитку регіону

Покращення інвестиційної привабливості Донецького регіону за запро­по­нованими напрямками дає змогу залучити у майбутньому значно більшу кількість інвесторів.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок у даному напрямі. Значущими інвестиційними програмами, розробленими і здійсню­ва­ними в області, є переорієнтація значних ресурсів на розвиток галузей, що задовольняють споживчі запити населення області, при цьому пріоритетними напрямами є соціальна, культурна і наукова сфери.

Головними із механізмів ефективного покращення інвестиційної при­вабливості Донецького регіону є: формування сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу регіону, утворення необхідних передумов для структурно-інноваційної перебудови економіки області, забезпечення інвести­ційного розвитку територій області, спрямування інвестиційних потоків на подолання існуючих соціальних проблем у регіоні, мобілізація ресурсного забезпечення інвестиційних процесів у регіоні.

З метою створення оптимальних умов активізації інвестиційної діяль­ності має бути врахована специфіка Донецького регіону та його ресурсів. Для підвищення інвестиційної привабливості Донецького регіону, конкуренто­спро­можності підприємств і розвитку території, необхідна розробка відпо­від­но­го комплексу заходів та створення сприятливих умов для його вико­нання. Вод­но­час, для досягнення цього ефекту необхідно виявити внутрішні фак­тори, що впливають на інвестиційну привабливість регіону, а також встановлювати вплив цих факторів, забезпечити прискорений соціально-економічний роз­виток регіону та пріоритетних галузей виробництва.

Саме за нинішньої ситуації в Україні та Донецькому регіоні інвести­ційна діяльність має стати однією з головних умов успішного розвитку еко­но­міки. Подальші дослідження мають зосереджуватись на впровадженні прак­тичних дій, спрямованих на реалізацію стратегії покращення інвести­ційної приваб­ливості Донецького регіону для інвесторів.

Бібліографічні посилання:

  1. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и воз­можности ее активизации / Е. Гребеникова // Економіка. Фінанси. Пра­во. – 2003. – № 2. – С. 14–18.
  2. Макаренко М. В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону [Електрон­ний ресурс] / М. В. Макаренко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpgvzdia/2011_46/pdf/VISNIK_182.pdf
  3. Петкова Л. О. Інвестиційна привабливість регіонів / Л. О. Петкова // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 40–47.
  4. Гафуров И. Инвестиционная привлекательность региона / И. Гафу­ров // Управление риском. – 2005. – № 1. – С. 2–7.
  5. Москаленко В. П. Современное состояние основных фондов в Ук­раи­не и оптимизация источников финансирования инвестиций / В. П. Моска­ленко, О. В. Шипунова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи Ук­раїни : зб. наук. праць. : наукове видання. – Суми : УАБС. – 2004. – С. 386–392.
  6. Безродний В. П. Донеччина. Книга друга : Сучасний вимір / В. П. Без­род­ний. – 2007. – 256 с.
  7. Концепція інвестиційного розвитку Донецької області [Електронний ресурс] // Проект концепції інвестиційного розвитку Донецької області. – Ре­жим доступу : http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/content/14632.htm
  8. Стратегія економічного і соціального розвитку Донецької області на період до року [Електронний ресурс] // Донецька облдержадміністрація. – Ре­жим доступу : http://www.donoda.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/11101/ strategy.pdf