Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ АУТСОРСИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

УДК 338.5

К. е. н. Партин Г. О., Дідух О. В.

Національний університет «Львівська політехніка»

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ АУТСОРСИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

У статті сформовано систему показників оцінювання ефективності аутсорсингу з вра­­хуванням особливостей впровадження і реалізації основних видів аутсор­синго­вої діяльності. Виділено основні види аутсорсингових операцій залежно від змісту бізнес-процесів, які передаються на виконання зовнішньому підряднику. Визначено основні групи параметрів аналізування результативності такої форми ведення біз­не­су.

Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсинг основних процесів підприємства; аутсорсинг про­цесів управління; аутсорсинг забезпечувальних процесів підприємства.

В статье сформирована система показателей оценки эффективности аутсорсинга с уче­том особенностей внедрения и реализации основных видов аутсорсинговой дея­тельности. Выделены основные виды аутсорсинговых операций в зависимости от содержания бизнес-процессов, которые передаются на выполнение внешней под­ряд­чику. Определены основные группы параметров анализа результативности такой формы ведения бизнеса.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг основных процессов предприятия; аутсорсинг процессов управления; аутсорсинг обеспечивающих процессов предприятия.

The article presents an established metrics for assessment of outsourcing efficiency con­si­dering peculiarities of implementation and realization of the main types of outsourcing activity. The key types of outsourcing operations depending on the content of business pro­cesses performed by an external contractor are identified. Main groups of indicators for the analysis of efficiency of this business organization form are defined.

Keywords: outsourcing, outsourcing of principal enterprise processes; outsourcing of managerial processes; outsourcing of provisional or additional enterprise processes.

Для покращення діяльності підприємства у сучасних умовах ринку, що характеризуються зростанням конкуренції між суб’єктами господарювання, необхідним є застосування на практиці нових способів ведення бізнесу. Сьо­год­ні динамічного розвитку набуває один із ефективних інструментів управління та прийняття організаційних рішень, що має назву аутсорсинг. Аутсорсинг передбачає укладання угоди між замовником і постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і другорядних бізнес-функцій за­мовника за певну плату, що зумовлює реорганізацію і оптимізацію під­приєм­ницької діяльності, а в окремих випадках тимчасове залучення персоналу. Незважаючи на те, що використання аутсорсингових операцій дає мож­ли­вість покращити виробничо-господарську діяльність підприємства і зміцнити його позиції на ринку, застосування таких операцій пов’язане також із виник­ненням низки ризиків. Тому питання аналізу ефективності впровадження і реа­лізації аутсорсингу є важливим з метою оцінки можливих переваг і ризиків співпраці замовника і аутсорсера.

Аналіз ефективності аутсорсингових операцій здійснювали багато дослід­ни­ків, зокрема, такі як Л. С. Скакун, Л. О. Лігоненко, Ю. Ю. Фролова, Л. А. За­хар­ченко, Т. Н. Рибіна, Ю. А. Желінський, Т. В. Шарчук, В. В. Сіняєв, О. Г. Мель­ник Зазначимо, що сьогодні існує значна кількість публікацій щодо оцінювання ефективності впровадження окремих видів аутсорсингу. Водночас, недос­татньо уваги приділено розробці комплексної системи оцінювання ефективності аутсорсингових операцій.

Тому метою роботи є формування системи показників оцінювання ефек­тивності впровадження аутсорсингових операцій у господарській діяль­ності підприємств, із врахуванням основних особливостей реалізації окремих видів аутсорсингу.

Аналіз ефективності аутсорсингу необхідно здійснювати на основі як кількісних, так і якісних параметрів. За допомогою якісних параметрів можна оцінити, наскільки покращилася діяльність підприємства з точки зору якісної складової його функціонування, що впливає на збільшення попиту спожи­ва­чів і прибутковість підприємства. Щодо формування системи кількісних по­каз­ни­ків оцінювання ефективності аутсорсингу, то вибір таких параметрів зале­жить від мети використання аутсорсингу, а також від встановлених кіль­кіс­них вимог до його очікуваних результатів. Отже, визначення кількісного ефекту впровадження аутсорсингу, як і якісного, залежить від видів і форми аут­сор­сингу, що застосовується в кожному конкретному випадку. Різні види аут­сор­­сингу характеризуються своїми організаційними особливостями і про­це­­сом здійснення, що, зрештою, впливає на вибір параметрів визначення впливу аутсорсингу на діяльність підприємства.

Залежно від змісту бізнес-процесів, які передаються на виконання сто­рон­ній організації, аутсорсинг можна систематизувати за такими основними гру­пами: аутсорсинг основних процесів підприємства; аутсорсинг процесів уп­рав­ління; аутсорсинг забезпечувальних або допоміжних процесів під­при­єм­ства.

Аутсорсинг основних процесів підприємства полягає у передачі на сто­ро­ну тих процесів і функцій, які беруть участь у виробництві і реалізації про­дукції, а також створюють центральний грошовий потік. Для промислового підприємства до основних бізнес-функцій можна віднести такі: виробництво продукції; маркетинг; збут; постачання; післяпродажне обслуговування [2–3; 5]; розвиток інновацій і технологій тощо.

У разі передачі на сторону частини, а іноді і повного виробничого циклу сторонній організації, оцінку результативності аутсорсингу доцільно здійс­ню­вати на основі показників зміни ефективності виробництва, використання основних засобів чи обігових коштів. До таких показників можна віднести: кое­фі­цієнт приросту рентабельності виробництва; коефіцієнт збільшення фон­до­­від­дачі основних засобів; коефіцієнт приросту інтенсивності використання обладнання; коефіцієнт зменшення матеріаломісткості продукції; коефіцієнт приросту рентабельності продукції.

Таблиця 1. Основні показники визначення ефективності аутсорсингувиробничих функцій підприємства

Назва показників

Формули для розрахунку

Оптимальне значення

Умовні позначення

1

2

3

4

Коефіцієнт при­­рос­ту рентабельності ви­­­­роб­­­­ництва

∆Рв = Рвф/Рвб

Більше 1

Рвф – рентабельність вироб­ниц­т­ва після використання аутсор­сингу;Рвб – рентабельність виробниц­т­ва до використання аутсорсингу
Коефіцієнт збіль­шен­­ня фондо­від­да­чі ос­новних засобів

∆Ф = Фф/Фб

Більше 1

Фф – фондовіддача основних за­со­бів після використання аутсор­сингу;Фб – фондовіддача основних за­собів до використання аутсор­син­гу
Коефіцієнт при­рос­ту інтенсивності ви­­ко­рис­­тання об­лад­нан­ня

∆Кво = Квоф/Квоб

Більше 1

Квоф – коефіцієнт інтенсивності використання обладнання після впро­вадження аутсорсингу;Квоб – коефіцієнт інтенсивності використання обладнання до впро­­вадження аутсорсингу
Коефіцієнт змен­шен­­­ня матеріа­ло­міст­кості продукції

∆ММ = ММф/ММб

Менше 1

ММф – матеріаломісткість про­дукції після впровадження аут­сор­сингу;ММб – матеріаломісткість про­дук­­­ції до впровадження аут­сор­сингу
Коефіцієнт при­рос­ту рен­табельності про­­дукції

∆Рп = Рпф/Рпб

Більше 1

Рпф – рентабельність продукції піс­ля використання аутсорсингу;Рпб – рентабельність продукції до впро­вадження аутсорсингу

Джерело: власна розробка.

Постачання сировинних ресурсів на підприємство здійснюють пра­ців­ники відділу матеріально-технічного забезпечення. Основними завдан­нями, які виконує цей відділ, є: оцінювання потреби підприємства в сировинних ресурсах, дослідження і аналіз ринку сировинних ресурсів, пошук можливих партнерів для постачання, організація постачання і зберігання матеріально-тех­нічних цінностей, контроль за їх використанням [6, c. 253]. На аутсорсинг сторонньому виконавцеві можуть бути передані як частина, так і усі функції відділу матеріально-технічного забезпечення. Оцінювання ефективності реа­лі­зації аутсорсингу операцій з матеріально-технічного постачання доцільно здійснювати на основі визначення обсягів зменшення надлишку сировини, матеріалів та товарів. Це відповідно зумовить покращення структури ба­лан­су, підвищення суми прибутку і рівня рентабельності, зростання коефіцієнтів оборотності виробничих запасів, ритмічності поставок, забезпеченості ма­те­ріально-технічними ресурсами. Ефективність аутсорсингу функцій поста­чан­ня можна також визначити на основі розрахунку обсягу зменшення витрат унаслідок: оптимізації системи постачання; прискорення оборотності запасів; зменшення простоїв у виробничому процесі, зумовлених нестачею сировини і матеріалів; ліквідації частини запасів тощо.

Таблиця 2. Основні показники визначення ефективності аутсорсингу функційматеріально-технічного постачання на підприємстві

Назва показників

Формули для розрахунку

Оптималь­не значення

Умовні позначення

Коефіцієнт зростання обо­­­­­ротності вироб­ни­чих запасів

∆Кос = Косф/Косфб

Більше 1

Косф, Косфб – відпо­від­но коефіцієнти оборот­нос­ті си­­­ровинних запа­сів піс­ля і до використання аут­сор­сингу
Коефіцієнт зростання рит­мічності поставок

∆Крп = Крпф/Крпб

Більше 1

Крпф, Крпб – відповідно коефіцієнти ритмічності пос­­­­тавок після і до вико­рис­тання аутсорсингу
Коефіцієнт зростання за­­­­­­­без­печеності мате­ріаль­­но-технічними ре­сур­са­ми

∆Кз = Кзф/Кзб

Більше 1

Кзф, Кзб – відповідно кое­фі­цієнти забезпе­че­нос­ті ма­т­е­­ріально-тех­ніч­ни­ми ре­­­сур­­са­­ми після і до вико­рис­тан­ня аут­сор­син­гу

Джерело: власна розробка.

Невід’ємною частиною виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства у сучасних ринкових умовах стала маркетингова діяльність. Основними функціями відділу маркетингу на підприємстві є задоволення спо­живачів, а, відповідно, забезпечення зростання попиту на продукцію під­приєм­ства. Як свідчить практика функціонування українських під­приємств, най­час­тіше ефективність маркетингової діяльності оцінюють на основі по­каз­ни­ків обсягу збуту. Збільшення величини збуту свідчить про підвищення резуль­та­тивності діяльності маркетингового відділу на під­приєм­стві. Такий підхід можна вико­ристовувати і у разі передачі функцій маркетингу на аутсорсинг. Зо­крема, оцінювання ефективності маркетингової діяльності при її передачі на аут­сор­синг можна здійснити на основі таких показників, як коефіцієнт зрос­тання ринкової частки підприємства (з вра­ху­ванням допус­тимих законо­дав­с­твом меж); коефіцієнт зростання показника конку­ренто­­спромож­нос­ті то­ва­ру (який характеризує ступінь привабливості товару для споживачів і виз­на­чаєть­ся спів­відношенням індексу якості про­дукції до індексу цін споживання) [4, c. 120].

Таблиця 3. Основні показники визначення ефективності аутсорсингу маркетингових функцій підприємства

Назва показників

Формули для розрахунку

Оптимальне значення

Умовні позначення

Коефіцієнт зростання рин­кової частки під­приємства

∆Ч = Рчп/Рчд

Більше 1

Рчп – ринкова частка під­приєм­ства після впровадження аутсор­сингу;Рчд – ринкова частка до впро­вадження аутосрингу
Коефіцієнт зростання по­казника конку­ренто­­спро­можності товару

∆ Кт = Ктф/Ктб

Більше 1

Ктф, Ктб – відповідні значення показників конкурен­то­спро­мож­ності товару після і до впровадження аутсор­сингу

Джерело: власна розробка.

Аутсорсинг збутової діяльності може здійснюватися у формі залучення посередника для реалізації виробленої підприємством продукції. Вико­рис­тання аутсорсингу збутової діяльності вигідне для замовника через те, що останній співпрацює лише з одним чи декількома діловими партнерами, які, в свою чергу, виконують усі інші роботи, пов’язані з вибором каналів збуту, вирішенням проблем організації зберігання і переміщення товару, форму­ванням стратегії стимулюванням збуту, встановленням зворотного зв’язку із споживачами. Ефективність аутсорсингу збутової діяльності підприємства передбачає порівняння абсолютних і відносних показників. Результативність аутсорсингу збутових операцій можна визначати на основі таких абсолютних показників: приріст обсягу збуту; приріст прибутку від реалізації продукції; приріст доходу від реалізації продукції. Відносними показниками оці­ню­ван­ня ефективності аутсорсингу збутової діяльності можуть бути, такі як кое­фі­цієнт приросту рентабельності продаж; коефіцієнт приросту рентабельності продукції; коефіцієнт зростання оборотності товарних запасів; коефіцієнт зменшення частки нереалізованої продукції у вартості товарної маси.

Таблиця 4. Основні показники визначення ефективності аутсорсингу збутових функцій підприємства

Назва показників

Формули для розрахунку

Оптимальне значення

Умовні позначення

Коефіцієнт приросту рентабельності про­даж

∆Рп = Рпф/ Рпб

Більше 1

Рпф, Рпб – відповідні зна­чення рентабельності про­даж після і до викорис­тан­ня аутсорсингу
Коефіцієнт приросту рентабельності про­дукції

∆Рпр = Рпрф/ Рпрб

Більше 1

Рпрф, Рпрб – відповідні зна­чення рентабельності про­­­­дукції після і до вико­рис­тан­ня аутсорсингу
Коефіцієнт зростання оборотності то­вар­них запасів

∆Коз = Козф/ Козб

Більше 1

Козф, Козб – відповідно кое­фіцієнти оборотності то­­вар­них запасів після і до ви­користання аутсорсингу
Коефіцієнт змен­шен­ня частки нереа­лі­зо­ва­ної продукції у вар­­тості то­­­варної маси

∆Чнп = Чнпф/Чнпб

Менше 1

Чнпф, Чнпб – відповідно частки нереалізованої про­дукції у вартості товарної маси після і до впро­ва­джен­ня аутосрингу

Джерело: власна розробка.

До процесів управління підприємством належать бізнес-функції, що пов’язані з координуванням його роботи. Основними управлінськими про­це­сами промислового підприємства є: адміністративні процеси, випуск орга­ніза­ційної документації, стратегічне планування, бюджетування, менеджмент якості тощо [1; 5]. На українських підприємствах функції управління прак­тично не передаються на аутсорсинг і виконуються підприємствами самос­тійно, через те, що їхня реалізація потребує використання значної кількості конфіден­ційної інформації, яку у разі аутсорсингу треба передати виконавцеві. Найчастіше українські підприємства передають на аутсорсинг адмініс­тра­тивні функції, зокрема управління персоналом. Така ситуація зумовлена склад­ністю і високою вартістю процесів, пов’язаних з підготовкою і нав­чан­ням персоналу. Аутсор­синг кадрових процесів дає змогу суттєво знизити витрати на утримання відповідних відділів та підрозділів, а також підвищити якість праці менеджерів та загальний рівень корпоративної культури. Враховуючи основні особливості аутсорсингу управління персо­налом, можна зробити висновок, що для оцінки його впливу на підприємство найкраще використовувати показники аналізу ефективності використання трудових ре­сурсів, розрахованих до і після впровадження аутсорсингу у гос­подарську діяль­ність підприємства. До основних із них слід віднести: коефіцієнт при­рос­ту продуктивності праці; коефіцієнт зміни трудомісткості виробництва одиниці продукції; коефіцієнт зростання рівня використання корисного фон­ду ро­бо­чо­го часу працівників; коефіцієнт приросту рентабельності витрат на пер­сонал.

Таблиця 5. Основні показники визначення ефективності аутсорсингу трудових ресурсів на підприємстві

Назва показників

Формули для розрахунку

Оптимальне значення

Умовні позначення

Коефіцієнт при­рос­ту про­дуктив­ності праці

∆Пп = Ппф/Ппб

Більше 1

Ппф – продуктивність праці після впровадження аутсор­сингуПпб – продуктивність праці до впровадження аутсорсингу
Коефіцієнт зміни тру­до­місткості ви­роб­ниц­тва оди­ни­ці про­дукції

∆Тп = Тпф/Тпб

Менше 1

Тпф – трудомісткість одиниці про­дукції після впроваджен­ня аутсор­сингуТпб – трудомісткість одиниці до впровадження аутсорсингу
Коефіцієнт зрос­тан­ня рів­ня вико­рис­таного ко­­­рисного фонду ро­бо­чо­го ча­су праців­ни­ків

∆Кфр = Кфрф/ Кфрб

Більше 1

Кфрф і Кфрб – відповідно коефі­цієнти використання ко­рисного фон­ду робочого часу після і до впро­вадження аутсор­сингу
Коефіцієнт при­рос­ту рен­табель­нос­ті витрат на пер­сонал

∆Рвп = Рвпф/ Рвпб

Більше 1

Рвпф – рентабельність витрат на персонал після впрова­дження аут­сор­­сингуРвпб – рентабельність витрат на персонал до впровадження аутсор­сингу

Джерело: власна розробка.

Аутсорсинг забезпечувальних бізнес-процесів підприємства – це пере­дання на виконання сторонньою організацією тих бізнес-процесів і функцій, які не є основними у підприємницькій діяльності. Відтак, допоміжні бізнес-про­цеси складають допоміжну діяльність підприємства, що є забезпе­чу­валь­ною стосовно основної його діяльності. Як правило, до таких процесів належать процеси надання фінансових і юридичних послуг, процеси роз­вит­ку вироб­ни­чо-господарської інфраструктури, інженерного і транспортного об­слу­­гову­вання тощо [1; 3; 5]. Через те, що аутсорсинг забезпечувальних біз­нес-процесів охоплює цілу низку різноманітних господарських функцій, вибір системи показників оцінювання його ефективності залежить від особ­ливостей цих про­цесів. Зокрема, передання на аутсорсинг процесів орга­ні­за­ції і виконання фі­нан­сових операцій має покращити фінансовий стан під­приєм­ства. Основним завданням аутсорсера в цьому разі є оптимізація структури ­ка­піталу під­приємства, своєчасна сплата податкових і кредитних зобов’язань, покра­щен­ня стану дебіторської заборгованості підприємства. Для визначення ефектив­ності аутсорсингу фінансових послуг доцільно використовувати кое­фі­цієнти ліквідності, платоспроможності, рентабельності і фінансової стій­кос­ті під­приємства, розраховані до і після його впровадження.

Таблиця 6. Основні показники визначення ефективності аутсорсингу фінансових функцій підприємства

Назва показників

Формули для розрахунку

Оптимальне значення

Умовні позначення

1

2

3

4

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт зростання фі­­нансової стійкості під­приємства

∆ Кфс = Кфсф/Кфсб

Більше 1

Кфсф, Кфсб – відповідні значення коефіцієнтів фі­нан­­сової стійкості після і до впро­вадження аутсор­сингу
Коефіцієнт зростання ав­тономії підприємс­тва

∆Ка = Каф/Каб

Більше 1

Каф, Каб – відповідні зна­чення коефіцієнтів авто­но­мії після і до впрова­джен­ня аут­сор­сингу

Показники ліквідності та платоспроможності

Коефіцієнт зростання за­гальної ліквід­нос­ті під­приємства

∆Кп = Кпф/Кпб

Більше 1

Кпф, Кпб – відповідні зна­чен­ня коефіцієнтів загаль­ної лік­від­ності після і до впро­ва­дження аутсорсингу
Коефіцієнт зростання швид­­­кої ліквідності під­приємства

∆Кшл = Кшлф/Кшлб

Більше 1

Кшлф, Кшлб – відповідні зна­чення коефіцієнта швид­кої ліквідності після і до впро­ва­дження аутсорсингу
Коефіцієнт зростання аб­со­лютної ліквід­нос­ті під­приємства

∆Кал = Калф/Калб

Більше 1

Калф, Калб – відповідні зна­чення коефіцієнтів абсо­лют­ної ліквідності після і до впро­вадження аутсор­сингу

Показники рентабельності

Коефіцієнт приросту рен­­табельності влас­ного ка­піталу

∆ Рвк = Рвкф/Рвкб

Більше 1

Рвкф, Рвкб – відповідні зна­чення рентабельності влас­­­ного капіталу після і до впро­вадження аутсор­сингу
Коефіцієнт приросту чис­тої рентабель­нос­ті під­приємства

∆Рч = Рчф/Рчб

Більше 1

Рчф, Рчб – відповідні зна­чення чистої рента­бель­нос­ті після і до впрова­джен­ня аут­сор­сингу
Коефіцієнт приросту рен­­табельності акти­вів під­приємства

∆Ра = Раф/Раб

Більше 1

Раф, Раб – відповідні зна­чен­ня рентабельності акти­вів після і до впро­ва­джен­ня аут­сорсингу.

Джерело: власна розробка.

Ефективність аутсорсингу інших видів забезпечувальних бізнес-про­цесів доцільно визначати за показниками обсягів і темпів зниження витрат підприємства до і після передання цих процесів на виконання сторонній організації та пов’язаних з цим ризиків.

Процес оцінювання ефективності аутсорсингу має завершуватися визна­ченням узагальнених показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства до і після його впровадження. Основними із таких показників є показники ділової активності і рентабельності.

Отже, оцінювання ефективності аутсорсингу на підприємстві можна здій­с­нювати як на основі специфічних показників за окремими видами аутсор­сингу, так і за допомогою узагальнюючих показників ефективності вироб­ни­чо-гос­подарської діяльності підприємства. На рис. 3 наведено сис­тему основ­них показників оцінювання ефективності аутсорсингу на під­приємстві.

Формування системи показників оцінювання ефективності аутсорсингу дає можливість визначити результативність впровадження таких операцій та ідентифікувати основні напрями покращення виробничо-господарської діяль­ності підприємства.

Untitled-1

Рис. 1. Система показників оцінювання ефективності аутсорсингу на підприємстві (джерело: власна розробка)

Висновок. Формування системи показників оцінювання ефективності впровадження аутсорсингових операцій у господарську діяльність під­приєм­с­тва залежить від особливостей його діяльності, а також від виду і форми аутсорсингу, який застосовується, оскільки кожен із них впливає на різні сторони підприємницької діяльності. Не менш важливим, у цьому випадку, є проведення комплексного оцінювання ефективності впровадження аутсор­сингу, на основі врахування не тільки кількісних, але й якісні змін, що можуть відбутися у діяльності підприємства в процесі здійснення аутсор­сингових операцій. Зважаючи на те, що аутсорсинг є водночас ефективним і ризиковим способом ведення бізнесу, подальшого дослідження потребують ризики, з якими може зіткнутися замовник у процесі аутсорсингової співпраці.

Бібліографічні посилання:

  1. Реинжиниринг бизнес-процессов / [Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменов и др.]. – М. : ЭКСМО, 2005. – 592 с.
  2. Бортнік А. М. Процесне управління бізнесом (за матеріалами меб­левих підприємств Київського регіону) : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / А. М. Бортнік // Київський нац. економічний ун-т ім. В. Геть­мана. – К., 2010. – 20 с.
  3. Ліпич Л. Г. Особливості формування бізнес-процесів на сільсько­гос­подарських підприємствах / Л. Г. Ліпич, Л. О. Ющишина // Вісник Львів­сь­кого національного аграрного університету : економіка АПК. – 2009. – № 16 (2). – С. 281–289.
  4. Мельник О. Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на за­садах системи економічних індикаторів : монографія / О. Г. Мельник. – Львів : Укрпол, 2009. – 188 с.
  5. Христенко Л. М. Побудова бізнес-процесів на підприємствах енерге­тичної галузі / Л. М. Христенко, К. С. Чевичелова // Економіка Менеджмент Підприємництво. – 2010. – № 22 (І). – С. 167–176.
  6. Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інфор­мації : монографія / [Л. В. Чижевські, І. М. Вишівська, А. П. Дикий, Л. С. Ска­кун]. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 404 с.