Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

Аналіз фінансового потенціалу металургійних підприємств на прикладі підприємств ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь»

УДК 669.013.003.2

Маматова Л. Ш., к. е. н. Толпежніков Р. О.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аналіз фінансового потенціалу металургійних підприємств на прикладі підприємств

ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь»

 

Розглянуто питання ефективного формування та використання фінансового потен­ціалу металургійних підприємств на прикладі ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азов­сталь». Розглянуті показники, які відображають фінансовий стан підприємства. Перераховані аспекти, які відіграють головну роль у процесі виробництва. Вони повин­ні виконуватись правильно, тим самим розвантажуючи інші етапи вироб­ниц­тва. Дуже важливо, щоб уряд звернув увагу на такі основні елементи – розвиток внутріш­нього ринку споживання металу, цінова політика та система оподаткування.

Ключові слова: потенціал, металургійне підприємство, фінансовий аналіз, плато­спро­мож­ність, фінансова стійкість, маневреність, ліквідність.

Рассмотрены вопросы эффективного формирования и использования финансового потенциала металлургических предприятий на примере ПАО «ММК им. Ильича» и ПАО «Азовсталь». Рассмотрены показатели, отражающие финансовое состояние предприятия. Перечислены аспекты, которые играют в процессе производства глав­ную роль. Они должны выполняться правильно, тем самым разгружая остальные этапы производства. Очень важно, чтобы правительство обратило внимание на та­кие основные элементы – развитие внутреннего рынка потребления металла, ценовая политика и система налогообложения.

Ключевые слова: потенциал, металлургическое предприятие, финансовый анализ, плате­же­способность, финансовая устойчивость, маневренность, ликвидность.

The article considers the issues of effective development and use of financial potential by steel works on the example of PJSC «MMK Ilyich Iron and Steel works» and PJSC «Azov­stal». The paper considers the indicators that reflect the financial condition of the enter­prises. The listed aspects play a pivotal part in the production process therefore must be correctly thus relieving other production stages from excess stress. It is essential that the government gives consideration to such principal issues as the development of the domestic market of metal consumption, pricing and taxation system.

Keywords: Potential, steel works company, financial analysis, solvency, financial stability, maneuve­rability, liquidity.

 

Економічні умови, в яких підприємства здійснюють свою діяльність, сьогодні конкретним чином змінилися, що зумовило зміну цільових уста­но­вок. З одного боку, підприємствам надана ​​господарська самостійність, вони самі вирішують питання закупівлі та збуту продукції, визначення масштабу ви­роб­ництва та напрямки використання джерел коштів. З іншого боку, для цих підприємств характерним є високий ступінь зношеності активної частини основних виробничих фондів, невисокий рівень продуктивності праці, якості продукції, що випускається, і, як результат, нестійке фінансове становище.

В умовах ринкової економіки проблема оцінки фінансового потенціалу підприємства розпадається на низку окремих питань, з яких ключовим є фі­нансовий аналіз.

Фінансовий аналіз – це спосіб накопичення, трансформації і викорис­тан­ня інформації фінансового характеру.

Основною метою фінансового аналізу є отримання найбільшої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об’єктивну і точ­ну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у струк­турі активів і пасиву, у розрахунках з дебіторами і кредиторами, щоб своє­час­но виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності. У ході такого аналізу аналітика і керівника (менеджера) може зацікавити не тільки по­точний фінансовий стан підприємства, але і його проекція на найближчу чи більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри фінансового стану.

Головним завданням управління фінансовим потенціалом підприємства є оптимізація фінансових потоків з метою максимального збільшення пози­тив­ного фінансового результату. Для цього підприємство повинно мати пра­вильно складений фінансовий план своєї діяльності.

Формування стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства містить такі складові: стратегічне і тактичне планування, організаційно-пра­во­ве оформлення фінансових потоків; контролінг в управлінні фінансово-еко­номічною діяльністю; вибір ефективних фінансових інструментів, керування фінансовими ризиками; податкове планування; використання інвестиційних рішень; діагностика і прогнозування фінансового потенціалу підприємства.

Сьогодні всі важливі стратегічні рішення повинні прийматися з вико­рис­тан­ням системи і методів планування.

Результатом цього процесу може стати вироблення і постановка цілей для підприємства на найближчі 3–5 років. Причому, цей план дій може бути розділений на вирішення окремих питань. На практиці кожне підприємство здійснює різні види економічної діяльності та виробляє різну продукцію, тому може застосовувати у своїй діяльності різні стратегії одночасно. Але в ці­лому всі вони беруть за основу нарощування власного капіталу і можли­вос­тей підприємства.

Основними показниками характеристик фінансового потенціалу можна розглянути показники фінансової стійкості, ліквідності та платоспро­мож­нос­ті, а так само рентабельності (прибутковості).

В даному випадку ми розглянемо показники абсолютної фінансової стій­кості підприємств ПАТ «ММК ім. Ілліча» і ПАТ «Азовсталі» за 2010 рік, які представлені в табл. 1.

Таблиця 1. Аналіз абсолютної фінансової стійкості підприємств

ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь» за 2010 рік

Показники

«ММК ім. Ілліча»

«Азовсталь»

Відхилення

абс.

відн.

1

2

3

4

5

1. Джерела власних коштів, тис. грн.

12854463

16766326

3911863

30,4319

2. Основні засоби та необоротні ак­тиви, тис. грн.

7721140

11303942

3582802

46,4025

3. Наявність власних джерел фор­мування запасів і витрат, тис. грн.

5133323

5462384

329061

6,4103

4. Довгострокові кредити і пози­кові кошти, тис. грн.

46481

2086546

2040065

4389,0299

5. Наявність власних і довго­стро­кових джерел формування запасів і витрат, тис. грн.

5179804

7548930

2369126

45,7378

6. Короткострокові кредити і по­зи­кові кошти, тис. грн.

0

1393297

1393297

7. Загальна величина джерел фор­мування запасів і витрат, тис. грн.

5179804

8942227

3762423

72,6364

8. Загальна величина запасів і ви­т­рат, тис. грн.

2145159

2919825

774666

36,1123

9. Надлишок (+) або недолік (-) влас­них оборотних коштів, тис. грн.

2988164

2542559

-445605

-14,9123

 

Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

10. Надлишок (+) або недолік (-) власних довгострокових позикових джерел формування запасів і вит­рат, тис. грн.

3034645

4629105

1594460

52,5419

11. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини джерел форму­вання запасів і витрат, тис. грн.

3034645

6022402

2987757

98,4549

12. Трикомпонентний показник ти­пу фінансової ситуації

111

111

 

У результаті аналізу фінансової стійкості підприємств «ММК ім. Ілліча» та «Азовсталь» за 2010 рік спостерігається надлишок коштів по двох під­приємствах, а саме: надлишок оборотних коштів склав у 2010 році по «ММК ім. Ілліча» 3 034 645 тис. грн., по «Азовсталі» – 2 542 559 тис. грн. Сума надлишку більша на «ММК ім. Ілліча» на 445 605 тис. Таким чином, це свід­чить про те, що власні джерела формування запасів перевищують загальну величину запасів і витрат «ММК ім. Ілліча», за рахунок зростання власних джерел запасів на суму 1 573 396 тис. грн. і зростання загальної величини витрат на суму 888 362 тис. грн., що й призвело до зростання надлишку власних коштів.

Щодо власних довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, то спостерігається надлишок коштів у 2010 по «ММК ім. Ілліча» 3 034 645 тис. грн., на «Азовсталі» – 4 629 105 тис. грн. Це свідчить про те, що власні і довгострокові джерела формування запасів і витрат «Азовсталі», перевищують загальну величина запасів, і на кінець року ця різниця зросла також за рахунок зростання на 1 594 460 тис. грн. власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат.

Також спостерігається надлишок загальної величини джерел форму­ван­ня запасів і витрат у 2010 році на «ММК ім. Ілліча» на суму 3 034 645 тис. грн. та на «Азовсталі» – 6 022 402 тис. грн. Відповідно спостерігається зростання на 2 987 757 тис. грн. загальної величини джерел формування запасів і витрат на «Азовсталі».

Таким чином, на двох підприємствах спостерігається надлишок коштів по всіх джерелах формування запасів і витрат. Надлишок позикових коштів і загальна величина джерел по «Азовсталі» перевищує, але по надлишку влас­них оборотних коштів ця сума вища у «ММК ім. Ілліча».

Також для повної характеристики фінансової стійкості підприємств необ­хідно розглянути коефіцієнти фінансової стійкості, а саме:

 1. Коефіцієнт фінансової залежності – визначається співвідношенням по­зикового капіталу до валюти балансу. Даний коефіцієнт фінансової стій­кості характеризує діяльність фірми, виходячи з того, наскільки її активи фінансуються за рахунок позикових коштів. Якщо їхня частка занадто ве­ли­ка, вважається, що платоспроможність самого підприємства при цьому зни­жуєть­ся. В результаті, фірма набуває невелику фінансову стійкість, що, в свою чергу, призводить до мінімальної можливості отримати не тільки кредит, але й до­віру контрагентів.
 2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів – визна­чаєть­ся співвідношенням власного капіталу до позикового капіталу. Якщо величина цього показника перевищує 1, то підприємство вважається залежним від по­зи­кових коштів. Часто допустиме його значення визначається з ураху­ван­ням конкретних умов праці на фірмі. В першу чергу, враховують швидкість обороту оборотних коштів. Саме тому рекомендується додатково визначити швидкість обороту дебіторської заборгованості та матеріальних оборотних коштів за конкретний період часу.
 3. Коефіцієнт автономії (концентрації) власного капіталу – визначається співвідношенням власного капіталу до валюти балансу. Цей показник виз­на­чає частку коштів, що інвестується в діяльність фірми її власником. Чим ви­щий цей коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, тим менш залежним воно стає від зовнішніх кредиторів.
 4. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборго­ва­нос­ті. Одним із способів визначення оптимального співвідношення дебітор­ської та кредиторської заборгованостей є розрахунок коефіцієнта, який дозволяє ви­значити, скільки доводиться дебіторської заборгованості на 1 грн. креди­тор­ської, причому оптимальне значення даного коефіцієнта варіюється від 0,9 до 1,0 т. Тобто, кредиторська заборгованість повинна не більш ніж на 10% пе­ре­­вищувати дебіторську.
 5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу – визначається співвідно­шен­ням власного оборотного капіталу до власного капіталу. Даний показник визначає частку джерел власних коштів власника бізнесу в мобільній формі. У цьому випадку його рекомендоване значення – 0,5 і більше.
 6. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів – визначається співвідношенням власного оборотного капіталу до за­па­сів і витрат підприємства. Виходячи з умови фінансової стійкості, відпо­від­но до якого розмір власних джерел і довгострокових зобов’язань повинен бути достатній для покриття запасів, цей коефіцієнт найбільш затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових зобов’язань для по­крит­тя запасів, тобто при <1. Він відображає ступінь покриття запасів усіма основними джерелами їхнього формування.

В табл. 2 подано показники фінансової стійкості підприємств ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь».

 

Таблиця 2. Показники фінансової стійкості підприємств

ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь», 2009–2010 рр.

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

«ММК ім. Ілліча»

«Азовсталь»

«ММК ім. Ілліча»

«Азовсталь»

2009 рік

2010 рік

1. Кфз

0,1229

0,4891

0,1697

0,5550

0,3662

0,3854

2. Квк/пк

7,1379

1,0447

4,8945

0,8017

-6,0932

-4,0928

3. Кавт

0,8771

0,5109

0,8303

0,4450

-0,3662

-0,3854

4. Кдз/кз

2,0656

1,5170

1,9666

0,9559

-0,5486

-1,0108

5. Кманев

0,2893

0,2477

0,3993

0,3258

-0,0416

-0,0735

6. Кзабезп.

2,2528

1,9144

2,3930

1,8702

-0,3384

-0,5136

 

У результаті порівняння показників стійкості двох підприємств за 2009–2010 роки, можна сказати, що підприємства є фінансово стійкими. По відно­шенню один до одного помітна аналогічна тенденція в 2009 і в 2010 роках. Так, у 2009 році коефіцієнт фінансової залежності по «Азовсталі» перевищує коефіцієнт «ММК ім. Ілліча» на 0,3662, у 2010-му ця різниця між підприємс­т­вами зросла на 0,3854.

Щодо співвідношення власного капіталу і позикового, то можна сказати, що спостерігається велика різниця по двох підприємствах. Так, у 2009 році на «ММК ім. Ілліча» це співвідношення склало 7,1379, на «Азовсталі» – 1,0447. У 2010 році на «ММК ім. Ілліча» знизився до 4,8945, на «Азовсталі» – 0,8017. Це свідчить про те, що власний капітал «ММК ім. Ілліча» деякою мірою перевищує власний капітал «Азовсталі», що призвело до того, що в 2009 році ця різниця становила 6,0932, у 2010-му – 4,0928.

Коефіцієнт автономії в 2009 році на «ММК ім. Ілліча» становив 0,8771, на «Азовсталі» – 0,7523. Отже, автономність «ММК ім. Ілліча» вища, ніж авто­номність «Азовсталі». Так, у 2009 році ця різниця склала 0,3662, у 2010 –0,3854. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості показує, скіль­ки припадає засобів дебіторської заборгованості на 1 гривню кредиторської. У 2009 році це співвідношення на «ММК ім. Ілліча» склало 2,0656, на «Азов­сталі» – 1517, що свідчить про те, що на одиницю дебіторської заборго­ва­ності на «ММК ім. Ілліча» припадає на 0,5486 грн. кредиторської заборго­ваності більше, ніж на «Азовсталі».

Коефіцієнт маневреності в 2009 році склав на «ММК ім. Ілліча» 0,2893, на «Азовсталі» – 0,2477. Отже, позиція «ММК ім. Ілліча» по цьому коефі­цієнту вища в порівнянні з «Азовсталь», на 0,0416. У 2010 році ця тенденція не змінилася. Так, власний оборотний капітал перевищує власний капітал на «ММК ім. Ілліча» на 0,3993, на «Азовсталі» – 0,3258. Так само цей кое­фі­цієнт випереджає «Азовсталь» на 0,0735 пунктів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів, як свідчить співвідношення власного капіталу і запасів, у 2009 році на «ММК ім. Ілліча» становив 2,2528, на «Азов­сталь» – 1,9144. На одиницю запасів на «ММК ім. Ілліча» припадає на 0,3384 грн. більше власного капіталу, ніж на «Азовсталі». У 2010 році це спів­відношення збільшилося на «ММК ім. Ілліча», але при цьому зменшилося на «Азовсталі», і в підсумку призвело до того, що різниця між цими коефі­цієнтами по двох підприємствах зросла і склала 0,5136, позитивну сторону мав «ММК ім. Ілліча».

Оцінка складу і якості оборотних активів з точки зору їх ліквідності отримала назву аналізу ліквідності. При аналізі ліквідності балансу про­во­диться порівняння активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобо­в’я­заннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності дозволяє визначити ступінь забезпеченості поточних зобов’язань ліквідними засобами.

Аналіз ліквідності підприємства – це розрахунок коефіцієнтів ліквід­ності, які подано в табл. 3.

 

Таблиця 3. Показники ліквідності підприємств

ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь» 2010 рік

Найменування статей

«ММК ім. Ілліча»

«Азовсталь»

Відхилення

абс.

відн.

1. Поточні активи

7738707

26198833

18460126

238,5428

2. Грошові кошти та інші активи

5593548

23279008

17685460

316,1761

2.1 Грошові кошти

346458

93441

-253017

-73,0296

2.2. Короткострокові цінні папери

0

0

0

0

2.3. Розрахунки з дебіторами

5073619

22860911

17787292

350,5839

3. Поточні зобов’язання

2579848

18827682

16247834

629,7981

4. Коефіцієнт абсолютної ліквід­нос­ті

0,1342

0,0049

-0,1293

-96,3044

5. Коефіцієнт ліквідності балансу

2,1681

1,2364

-0,9317

-42,9738

6. Коефіцієнт загальної ліквідності

2,9997

1,3915

-1,60817

-53,6114

7. Коефіцієнт ліквідності робочого ка­піталу

1,9997

0,3915

-1,60817

-80,4215

Робочий капітал

5158859

7371151

2212292

42,88336

 

Таким чином, можна побачити, що рівень коефіцієнта абсолютної плато­спроможності «ММК ім. Ілліча» за 2009 рік дуже низький, але при цьому перевищує коефіцієнт «Азовсталь» (0, 0023) на 0,3093 пункта. Підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних активів лише 31% ко­рот­ко­строкових зобов’язань і на кінець року спостерігається тенденція зниження на %, що свідчить про те, що підприємство в 2010 році може погасити 13,42%. При цьому «Азовсталь» зможе погасити 0,49%, таким чином, видно, що плато­спроможність «ММК ім. Ілліча» в 2010 році вища на 0,1293 пункта. Щодо ліквідності балансу, то можна сказати, що «ММК ім. Ілліча» зна­хо­ди­ть­ся попереду. Так, у 2009 році ця різниця становила 0,6986 пункта, в 2010 році «ММК ім. Ілліча» випереджає на 0,9317.

Показник загальної ліквідності, що відображає співвідношення поточ­них активів і поточних зобов’язань, у 2009 році засвідчив, що на 1,4434 пунк­та «ММК ім. Ілліча» випереджає «Азовсталь», а в 2010 році ця різниця збіль­шилася і склала 1,6081.

Показник ліквідності робочого капіталу в 2009 році на «ММК ім. Ілліча» становив 2,0595, на «Азовсталі» – 0,6161. Це свідчить про перевищення цього по­казника на «ММК ім. Ілліча» в порівнянні з «Азовсталь» на 1,4434 пункта, таким чином співвідношення робочого капіталу та поточних зобов’язань ви­ще. У 2010 році це різниця збільшилася і склала 1,6081.

Це свідчить про те, що «ММК ім. Ілліча» і «Азовсталь» не в змозі пога­сити короткострокові борги, але матеріальних і фінансових ресурсів для за­без­пе­чен­ня безперебійної діяльності підприємства достатньо. Отже, ліквід­ність і пла­тоспроможність підприємства незадовільні.

Коефіцієнти маневреності відображають частку власного капіталу під­приємства, що знаходиться в такій формі, яка дозволяє вільно ним манев­рувати, збільшуючи закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, змі­нюючи номенклатуру поставок, купуючи додаткове обладнання, здійс­ню­ючи інвестиції в інші підприємства. За його величиною можна судити про фінан­сову незалежність підприємства, тобто про здатність підприємства не опи­ни­тися в становищі банкрута у випадку тривалого технічного пере­озброєння або труднощів зі збутом. Чим вище даний коефіцієнт, тим нижче ризик, з яким пов’язане володіння машинами та обладнанням, що швидко зношується і стає застарілим в умовах науково-технічного прогресу.

Фінансова стійкість підприємства свідчить про стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами та ефек­тивне їх використання в безперебійному процесі виробництва і реалізації про­дукції. Вона формується в процесі всієї виробничо-господарської діяль­ності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Таким чином, у результаті аналізу показників маневреності можна ска­зати, що коефіцієнт маневреності поточних активів «ММК ім. Ілліча» на кінець 2010 року збільшився на 0,1751, оборотних коштів – на 0,1139, і робочого капіталу – на 2,4048.

Щодо «Азовсталі», то тут дещо спостерігається тенденція до зростання коефіцієнтів маневреності, а саме: коефіцієнт маневреності поточних активів на кінець 2010 року збільшився на 0,37114, оборотних коштів зменшився на 0,0146, а так само робочого капіталу – на 0,9852.

В результаті порівняння рентабельності двох підприємств, можна ска­за­ти, що обидва є нерентабельними (неприбутковими), причому в обох періодах. У даному випадку рентабельність активів становить на «ММК ім. Ілліча» 1,96% зі знаком мінус, на «Азовсталі» 0,69 зі знаком мінус, але в цьому ви­пад­ку рентабельність «ММК ім. Ілліча» нижче, ніж рентабельність «Азов­ста­лі», на 1,27%. Це відбувається за рахунок того, що збиток має місце на двох під­приємствах, на «Азовсталі» менше, ніж на «ММК ім. Ілліча» на 43 285 тис. грн. У 2010 році ця різниця зросла за рахунок того, що збиток «ММК ім. Ілліча» зріс до 418 885 тис. грн, при цьому на «Азовсталі» зменшився до 178 572 тис. грн. Відповідно, рентабельність склала -2,71% на «ММК ім. Ілліча» та -0,47% – на «Азов­сталі», при цьому «Азовсталь» рентабельніше на 2,23%.

Рентабельність продажу так само має від’ємне значення. В даному ви­падку в 2009 році цей коефіцієнт становив на «ММК ім. Ілліча» -1,92%, на «Азов­сталі» -1,35%, що свідчить про те, що рентабельність продажу на «Азов­сталі» вище на 0,56%, на що вплинуло зменшення збитків, а так само збільшення чистої реалізації, яка перевищує в порівнянні з «ММК ім. Ілліча» на 2 356 724 тис. грн. У 2010 році спостерігаються невеликі зміни в тенден­ціях двох підприємств. Все те ж зменшення збитків на «Азовсталі» і їх збіль­шення на «ММК ім. Ілліча» призвело до того, що різниця в рентабельності склала 0,93% на користь «Азовсталі».

Щодо, рентабельності власного капіталу, який містить у собі вплив коефі­­цієнта оборотності, мультиплікатора, а так само рентабельності про­да­жу, можна сказати таке. У 2009 році по «ММК ім. Ілліча» він склав -2,234%, на «Азовсталі» -1,355%, що свідчить про те, що рентабельність власного капі­та­лу хоч і негативна на обох підприємствах, що вказує на неприбутковість цих підприємств, але в порівнянні з «ММК ім. Ілліча» «Азовсталь» є на 0,880% рен­табельніше.

У 2010 році бачимо, що рентабельність «ММК ім. Ілліча» знизилася до -3,259%, на що вплинуло зменшення прибутку, і призвело до збільшення збитків. А рентабельність «Азовсталі» збільшилася на кілька позицій і склала -1,065%. Таким чином, бачимо, що позиція «Азовсталі» краще, ніж «ММК ім. Іл­ліча», і рентабельність вища на 2,194%.

Висновки. Звітний, 2010 рік, для колективу комбінату імені Ілліча та «Азовталі», як і для інших металургійних підприємств України, видався вкрай складним. В умовах світової фінансово-економічної кризи, як ніколи, проявилися «болючі місця», властиві економіці України в цілому, і в тому числі, особливо гірничо-металургійному комплексу. Висока експортна орієн­то­ваність українських металургів в умовах зниження попиту світового ринку на чорні метали призвела до того, що основна маса агрегатів, у тому числі і уні­кальних, виявилися завантаженими.

Перші дні роботи в 2010 році засвідчили, що для металургів України зов­нішні умови господарювання були значно жорсткіші, ніж у 2009 році. Поси­люється руйнівний вплив на фінансову систему підприємств, як триваю­чим відволіканням обігових коштів в обслуговуванні ПДВ (станом на 01 лю­то­го 2010 року ця сума зросла до 975,6 млн. грн.), так і зростаючими цінами на сировинні ресурси і металопрокат. Для вітчизняних металургів останній чин­ник став більш загрозливим на тлі явної тенденції до зростання контролю з бо­ку зарубіжних ФПГ за діяльністю гірничорудних і коксохімічних під­при­ємств. Один із прикладів – вимога компанії ТОВ ТК «Євраз Холдинг» під­ви­щити з 18 січня п. р. додатково більш ніж на 13% ціну на кокс до­мен­ний, що поставляється з підконтрольних їй Баглійського і Дніпродзер­жин­ського кок­со­­­хімічних заводів.

Таким чином, розглянутим підприємствам необхідно серйозно працю­вати над поліпшенням складу і структури джерел коштів: прагнути збіль­шити власний капітал, обмежити зростання кредиторської заборгованості, поліпшувати її якість, вчитися використовувати вигоду кредитів і позик.

На розглянуті дати підприємства виявились повністю неплато­спро­мож­ними, баланс можна назвати ліквідним. І відновити втрачену платоспромож­ність май­же неможливо, про що свідчать наведені розрахунки та динаміка показ­ни­ків.

На підприємстві в більшості випадків не використовується система пе­ред­оплати, грошові кошти надходять, у кращому випадку, після відванта­­ження товару, в гіршому випадку виникає дебіторська заборгованість, у тому числі і прострочена.

Є також заборгованість з оплати праці і по платежах до бюджету, через що виникають інші витрати: штрафи, пені, неустойки, судові витрати.

Основними «слабкими» місцями в фінансовому становищі підприємства є:

­    низька рентабельність продажу (або високий рівень витрат);

­    незадовільний показник абсолютної ліквідності активів.

Для поліпшення фінансового стану необхідно провести такі заходи:

 1. Збільшити прибуток від реалізації. У цьому зв’язку підприємству необ­хідно нарощувати обсяги виробництва і реалізації за рахунок залучення но­вих клієнтів, надання системи знижок.
 2. Щоб забезпечити безперебійний виробничий процес і реалізацію про­дук­ції виробничі запаси повинні бути оптимальними.

Управління запасами – складний комплекс заходів, в якому завдання фінан­сового менеджера переплітаються із завданнями виробничого менедж­мен­ту і маркетингу.

 1. Для стягнення заборгованості з метою прискорення оборотності гро­шових коштів необхідно:

­    створити стимули клієнтам підприємства швидше платити за ра­хун­ками шляхом надання спеціальних знижок;

­    створити систему оцінки клієнта, яка б підсумувала всі ризики, пов’я­зані з ним. Загальна залежність від такого партнера буде включати його де­біторську заборгованість, товари на складі, підготовлені до відвантаження, продукцію у виробництві, яка призначалася цьому клієнтові. Встановити фор­­мальні ліміти кредиту кожному клієнтові, які будуть визначатися загаль­ни­ми відносинами з цим клієнтом, потребами в коштах і оцінкою фінан­со­во­го становища конкретного клієнта.

 1. Для збільшення припливу грошових коштів та скорочення дебітор­сь­кої заборгованості використовувати систему передоплати.
 2. Провести взаємозалік дебіторської та кредиторської заборгованості. Це призведе до зменшення величини оборотних активів, що, в свою чергу, спри­чинить збільшення значення коефіцієнта забезпеченості власними обо­рот­ними засобами.
 3. Враховувати можливі ризики в процесі виробництва і реалізації про­дукції. Для цього необхідно визначати ймовірні втрати, наприклад, зниження обсягів реалізації, зниження ціни реалізації продукції, підвищення заку­пі­вельної ціни, втрати товару в процесі обігу.
 4. Вживати заходів, спрямованих на скорочення залишків сировини і ма­теріалів, які дозволять підприємству збільшити готівку і скоротити креди­торську заборгованість перед постачальниками.

Одночасно повинна вестися робота з підвищення конкуренто­спро­мож­ності продукції, що випускається, перш за все, за рахунок підвищення її якості, зменшення кількості браку і зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.

 

Бібліографічні посилання:

 1. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансо­во-гос­подарської діяльності підприємств : навч. посібник / О. І. Гадзевич. – К. : Кон­­­дор, 2004. – 180 с.
 2. Головко Т. В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т. В. Головко, С. В. Сагова ; за ред. М. В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 498 с.
 3. Гордиенко П. Л. Стратегический анализ : учеб. пособие / П. Л. Гор­диен­ко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.
 4. Горицкая Н. Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ : практ. по­со­бие / Н. Г. Горицкая. – К. : Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Биз­нес», 2001.
 5. Грачева Р. Е. Практическое балансоведение / Р. Е. Грачева. – К. : Га­лиц­кие контракты, 2003.
 6. Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности пред­прия­тия : учебник / В. Г. Дьякова. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 417 с.
 7. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса: концепция и методы планирова­ния : учеб. пособие / В. С. Ефремов. – М. : Финпресс, 1998.
 8. Иваниенко В. В. Финансовый анализ : учеб. пособие / В. В. Ива­ниен­ко. – 2-е изд. – Х. : ИНЖЭК, 2003. – 176 с.