Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

У науковий журнал "Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи" до публікації приймаються матеріали, що висвітлюють результати оригінальних науково-економічних досліджень і розробок. Фахову реєстрацію наукового збірника заплановано після видання двох перших номерів. Наукові праці, опубліковані в нашому збірнику, враховуються ВАК України як друкована праця та апробація дисертаційного дослідження.

НОВИНИ

Про наукову конференцію… 09.01.2013

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах»
Полтава (14–15 лютого 2013 року)
Розпочато прийом робіт (до 10.02.2013 включно)

 

Матеріали конференції буде розміщено на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розіслано учасникам конференції до 07.03.2012, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Нестуля О. О. – доктор історичних наук, професор, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Співголови оргкомітету:

Рогоза М. Є. – д. е. н., проф., перший проректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Мікловда В. П. – д. е. н., проф., член-кор. НАН України, зав. кафедри економіки під­приємст­ва, менеджменту та логістики Ужгородського національного університету;

Брітченко І. Г. – д. е. н., проф. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, зав. кафедри економіки, бізнесу та менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Саєнко В. Г. – д. е. н., доц., декан факультету економіки та управління, зав. кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету;

Гайданка Є. І. – к. політ. н., проректор з наукової та методичної роботи Карпатського університету ім. Августина Волошина.

 

Члени оргкомітету:

Кузмішін П. – д. е. н., проф., зав. кафедри економічної теорії Кошицького технічного університету (Словакія);

Саєнко Г. В. – д. е. н., проф., зав. кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу Бердянського державного педагогічного університету;

Захарченко П. В. – д. е. н., доц., зав. кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету;

Мурашкін М. В. – д. е. н., проф., академік РАН, професор кафедри «Економіка та управ­ління підприємств лісного комплексу» Санкт-Петербурзького лісотехнічного державного уні­вер­ситету ім. С. М. Кірова (Російська Федерація);

Бойко М. – доктор філософії, доцент Йельського університету (США);

Георгій Сігуа – к. е. н., Голова Представництва Торгово-промислової палати Грузії в Україні (Грузія);

Богатирьова В. В. – к. е. н., зав. каф. фінансів навчального закладу «Полоцький дер­жав­ний університет» (Республіка Білорусь);

Шандор Ф. Ф. – к. е. н., зав. кафедри туризму, проректор ДВНЗ «Ужгородський націо­наль­ний університет»;

Кубіній Н. Ю. – к. е. н., доц., професор кафедри економіки підприємства, менеджменту та логістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ємець Є. М. – к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 

Відповідальний редактор:            Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700

+38 (067) 972-90-71                   Біла Катерина Олексіївна

 

ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України та інших країн СНД.

 

РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретичні основи підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах.
 2. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності державного сектору.
  1. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності бізнесових структур та суб’єктів ринку.
  2. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ринку освітніх продуктів.
  3. Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності кооперативного сектору економіки.
  4. Інноваційні підходи до підвищення конкурентоспроможності в сучасних економічних умовах.
  5. Моделювання впливу факторів підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти.
  6. Підвищення конкурентоспроможності регіональних процесів суспільного відтворення.
  7. Зв’язок національних процесів підвищення конкурентоспроможності зі світовими економічними процесами та тенденціями.
  8. Актуальні питання розвитку рекреаційного бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності в ринкових умовах.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах» (14–15 лютого 2013 р.) необхідно не пізніше 10 лютого 2013 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

1)      текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;

2)      рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (тільки для студентських робіт, підпи­сану керівником та завірену в установленому порядку);

3)      заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);

4)      копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу)

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, «К. е. н. Іванов А. А.»).

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

 

Приклад оформлення заголовка тез

 

Д. е. н. Иванов И. И., к. е. н. Губа А. О.

Донецький національний університет, Україна

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

 

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити ві­домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літера­тури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський ек­земпляр збірки тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 25 грн.

 

ФОРМА ЗАЯВКИ для участі в конференції

ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва доповіді
Обрана секція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в такому форматі:ПІБ отримувачаВулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)

 

 

 

 

 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

 

Вартість участі в роботі конференції становить 25 грн за 1 (повну/неповну) сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги _________ (вказати ПІБ першого автора доповіді). При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

 

УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!

 

З повагою, координатор проекту

Біла Катерина Олексіївна